Search

ll

d i
long long int
c
f F e E g G a A
n
long long int *
p
s
u o x X
unsigned long long int